Genel

Afad İş Başvurusu – Afad İş İlanları 2023

Afad 2023 İş İlanları

İçindekiler

Afad iş ilanları yayınlandı! Afad İş Başvurusu Formu ve Afad personel alımı yapılan iş pozisyonları Afad insan kaynakları tarafından güncellenmeye devam ediyor. Personel alımlarıyla ilgili detaylar ve Afad İş Başvuru Formu İş İlanları sayfamızda!

Afad iş Başvurusu yapabilmek ve Firma bünyesinde çalışmak için İş İlanlarını takip ediyorsanız eğer firmanın personel alımları ile ilgili kafanıza takılabilecek bir çok sorunun cevabını yazımızın devamında bulabileceksiniz. Yazımızın devamında inceleyeceğimiz konu başlıkları şu şekilde ;

 • Afad İş Başvurusu 
 • Afad İş İlanları 
 • Personel Alımı Yapılacak Pozisyonlar 
 • Afad İş Başvurusu Nasıl Yapılır 
 • Afad İş Başvuru Formu 

Afad İş Başvuru Formu ve Personel Alımı

AFAD’ın görev ve yetkileri, 15/07/2018 tarihinde yayımlanan 4 No.lu Bakanlıklarla Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 30 ila 56’ncı maddeleri arasında belirlenmiştir.
 
Kararnamede AFAD’ın görevleri “afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması” şeklinde özetlenmektedir.
 
Kararname ile AFAD;  görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilendirilmiştir.
 
Afad İş Başvurusu
Afad İş Başvurusu

Afad İş Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Afad İş Başvurusu Afad kurumsal internet sitesinden yayınlanan personel alımı duyuruları üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.  Afad Personel Alımı duyuruları https://www.afad.gov.tr/sozlesmeli-personel-alimi-duyurusu sayfasında yayınlanmasının ardından . Yaşadığınız şehirde bulunan Afad bölge müdürlüğüne giderek veya E-Devlet üzerinden Afad İş Başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Afad devlete bağlı bir kurum olduğundan Afad İş İlanları kariyer siteleri üzerinden yayınlanmamaktadır .

Afad İş Başvuru Formu Örneği

Aşağıdaki Link Üzerinden Afad İş Başvuru Formunu İndirebilirsiniz.

Afad İş Başvuru Formu (Güvenlik Görevlisi )
Afad İş Başvuru Formu ( Genel )

 

Afad Personel Alımı

  Afad Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
2.1.Genel Şartlar
2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
şartlarını taşımak.
2.1.2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2.1.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.5. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3),
ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı
almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı
adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona
ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar
da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.1.6. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için
yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Afad Personel Alımı Yapılan Görevler ve Şartlar

 • AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

 • BÜRO PERSONELİ

Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.

 • MÜHENDİS

Fakültelerin inşaat mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

 • SOSYAL ÇALIŞMACI
  Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • VETERİNER HEKİM
  Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
  Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • DESTEK PERSONELİ
 • Şoför
  a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  b) En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
 • Hizmetli
  En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • TEKNİSYEN
 • Elektrik Elektronik
  Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.
 • KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
  a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
  ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 (iki) rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13’den (on üç) fazla 17’den (on yedi) az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’den az olmaması gerekmektedir.)

Afad İş Başvurusu Süreci

Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri
dikkate alınmayacaktır.

3.3. Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

3.4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3.5. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuru
yapabileceklerdir.

3.6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi
sorumlu olacaktır.

3.7. Giriş (sözlü) sınavına ön lisans ve lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Giriş (sözlü) sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.10. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.11. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak
girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.13. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevimi yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığım bulunmadığını beyan ederim” ibareli Ek-1 de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.
3.14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülüne manuel yüklemeleri gerekmektedir.

3.15. Adayların KPSS (B) sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS (B) sonuç bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların KPSS (B) sonuç belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.16. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.17. Adayların SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.18. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca
sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.19. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.20. Adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden alınarak pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenmesi
gerekmektedir.

3.21. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlara başvuran adaylarca Ek-2 de yer alan sağlık durum beyanı dilekçe örneği çıktı alınıp doldurularak ıslak imza ile imzalanıp jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenmesi gerekmektedir.

3.22. Varsa yabancı dil bilgisi düzeyi ve belgesi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklenecektir.
3.23. Varsa sertifika ve sair belge (AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, ileri sürüş teknikleri belgesi, bilgisayar sertifikası vs. diğer belgeler) jpeg veya pdf formatında sınav modülüne yüklenecektir.

3.24. Sınav modülüne yüklenen belgelerin asılları adaylardan istenebilecektir.
3.25. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Afad İş Başvurusu Değerlendirme Süreci

4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4.2. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
5.1. Giriş (Sözlü) Sınavının İlan Edilmesi

5.1.1 Giriş (Sözlü) Sınavı ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5.1.2. Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sınavlar İstanbul, Ankara , Trabzon , Kahramanmaraş ve Van illerinde gerçekleştirilecektir.

Afad İnsan Kaynakları 

AFAD’a iş başvurusu yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. AFAD Resmi İnternet Sitesini Ziyaret Edin: AFAD’ın resmi internet sitesine gidin ve genellikle “İnsan Kaynakları” veya “Kariyer” gibi bir bölüm olup olmadığını kontrol edin.

 2. Açık Pozisyonları İnceleyin: Kariyer bölümünde açık pozisyonlar listesi bulunabilir. Burada size uygun olan pozisyonları inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

 3. Başvuru Formunu Doldurun: İlgilendiğiniz pozisyon için başvuruda bulunmak için genellikle bir başvuru formu doldurmanız gerekecektir. Bu formda kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, eğitim ve iş deneyimi gibi bilgileri girmeniz istenecektir.

 4. Özgeçmiş (CV) ve Diğer Belgeleri Ekleyin: Başvurunuz için gereken özgeçmiş (CV) ve diğer belgeleri de başvuru formuyla birlikte yüklemeniz istenebilir.

 5. Başvurunuzu Gönderin: Başvuru formunu ve diğer belgeleri doldurup yükledikten sonra, başvurunuzu gönderin.

AFAD gibi resmi kurumlar için iş başvurusu süreçleri özellikle dikkatli ve zamanında tamamlanmalıdır. Başvurunuzun sonuçları hakkında doğrudan şirketin insan kaynakları departmanı ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Unutmayın ki, resmi kurumların iş başvuruları ve işe alım süreçleri özel sektöre göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, en güncel ve detaylı bilgileri AFAD’ın resmi internet sitesi veya yetkilileri aracılığıyla edinmeniz önemlidir.

Afad Personel Maaşları

Verilen tutarlar ve diğer konular bilgilendirme amaçlıdır . Detaylı bilgilere www.afad.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

AFAD’ın çalışan maaşları, çalışanların pozisyonlarına, deneyimlerine ve görevlerine göre değişebilir.

AFAD’da çalışma koşulları ve maaşlar hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için AFAD’ın resmi web sitesini ziyaret etmenizi veya AFAD insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmenizi öneririm. İnsan kaynakları departmanı, size AFAD’da çalışma koşulları, maaşlar ve diğer çalışma avantajları hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Afad İş Başvurusu Sıkça Sorulanlar 

Afad İş Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
Afad iş ilanlarına her geçen gün artmakta ve bu sebeple insan kaynakları birimi yoğun mesai harcamaktadır. Bu sebeple Afad iş başvuruları 3 ile 10 gün arasında bir süre zarfında sonuçlanmaktadır. Daha hızlı sonuç alabilme adına dilerseniz, firmanın insan kaynakları birimi ile irtibata geçip bilgi alabilirsiniz.

Afad Part Time Personel Alımı Yapıyor mu?
Afad İş İlanları içerisinde en fazla sorulan soruların başında part time personel alımları ile ilgili olanlar gelmektedir. 2022 yılının geri kalanı için yayınlanan iş ilanları içerisinde pek çok iş pozisyonu için part time personel alımı yapıldığı görülmektedir.
Afad part time iş ilanlarının tamamını sitemiz üzerinden takip edebilir, tercih ettiğiniz iş pozisyonu için iş başvurusu formu gönderebilirsiniz.

Afad İş İlanları Nerede Yayınlanıyor?
Afad iş ilanları genellikle kariyer.net ve yenibiris.com gibi iş arama sitelerinde sıklıkla yayınlanmaktadır. Bu platformlar üzerinden üyelik alarak sizde Afad iş ilanlarına iş başvurusu formu gönderebilirsiniz.

Afad Genel Müdürlük İletişim Bilgileri 

isbasvurum.Net

Daha internetin bilinmediği zamanlardan bu yana, iş dünyasında ki firmalara danışmanlık hizmeti veren uzman çalışma arkadaşlarımızla birlikte, heyecan verici ve uzun soluklu bir maratona isbasvurum.net ile giriş yaptık.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu